اثبات رابطه نامشروع زوجه چه اینکه اقرار بدان کند یا حکم قطعی در این خصوص صادر شود مطلقا ارتباطی به مهریه ندارد. بعد از وقوع عقد نکاح زوجه میتواند تقاضای تمام مهریه را از شوهر کند اگرچه دوشیزه باشد که فقط هنگام طلاق است که در صورت عدم نزدیکی مهریه نصف می شود.

فرض کنید زنی از بابت جرم رابطه نامشروع متعدد با حکم دادگاه در زندان باشد، او میتواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت همسرش دهد.

اما آیا اثبات رابطه نامشروع موجب سلب حضانت از زوجه (مادر) می شود یا خیر. باید قائل به تفسیر شد، آنچه اهمیت دارد و ملاک اعتبار است نظر قاضی و مصلحت طفل است ولی اگر مادر شهرت به فساد پیدا کند قطعا باعث سلب حضانت از وی خواهد شد زیرا بدیهی است چنین مادری صلاحیت تربیت چنین فرزندی را ندارد ولی در سایر موارد اثبات رابطه نامشروع در جایی که اشتهار به فساد اخلاق نیست به نظر می رسد جزئیات موضوع و نوع رابطه در نظر قاضی تاثیر گذار باشد و با این وضع نمیتوان نتیجه کلی گرفت و نظر قطعی در این خصوص داد.

به جهت روشن شدن موضوع یک نمونه رای در این خصوص ارائه می گردد:

آقای ح.گ به طرفیت خانم س.م دادخواست سلب حضانت فرزند دختر 5 ساله به دلیل حکم قطعی رابطه نامشروع تقدیم دادگاه می گردد. پرونده به شعبه 281 خانواده تهران ارجاع می گردد. دادگاه پس از ابلاغ، در وقت رسیدگی به استماع اظهارات طرفین می پردازد. زوج به استنناد رای دادگاه کیفری از قاضی شعبه مذکور میخواد که چون مادر صلاحیت اخلاقی ندارد دادخواست سلب حضانت از او را دارم. خوانده از خود دفاع میکند که رابطه نامشروع در رد و بدل کردن یک سری پیامک و ملاقات در پارک بوده است ... و در ادامه اظهار می دارد که دخترم 5ساله است و بسیار به من وابسته است و دوری از من موجب آسیب روحی وی میشود و از طرفی پدرش هم کارمند است و عملا توان نگهداری از او را ندارد و قصد دارد بچه را نزد مادربزرگ (مادر زوج) بگذارد ... دادگاه پس از اعلام ختم دادگاه پس از 7 روز چنین رای صادر می کند:

«آنچه موجب عدم صلاحیت مادر برای حضانت می شود اشتهار به فساد اخلاقی است و صرف رای دادگاه کیفری دلالت بر اشتهار ایشان ندارد و رعایت مصلحت و غبطه طفل هم این است که نزد مادر زندگی کند لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1168 و 1169 و بند 2 ماده 1173 و 1175 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.»

این حکم پس از اعتراض زوج عینا در شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید می شود.

  دانستنی ها